UW WIJKMANAGER

wijkmanager

Dag beste wijkbewoners! Graag breng ik u op de hoogte van de voortgang van diverse bouwontwikkelingen en andere ruimtelijke ontwikkelingen in de wijk.
De inrichting van het Stationsplein ligt op schema. In principe is het ergens in februari grotendeels klaar. De herinrichting van het terrein van het oude Nieuwe Nobelaergebouw is gestart. Momenteel zijn we bezig met de sloop van de voormalige schouwburg. De verwachting is dat de sloop in januari volledig is afgerond. De voorbereiding van het bouwrijp maken van het terrein is gestart en gaat door tot na de zomer. Aansluitend zullen de nutsbedrijven hun hoofdkabels aanbrengen. Daarna zal de ontwikkelaar starten met de bouw van de woningen en appartementen.
Voor de herontwikkeling van het schoolgebouw op Spoorlaan 19 zijn de kaders door de gemeenteraad eerder dit jaar vastgesteld. Er wordt nu hard gewerkt aan het afronden van de studies en de planuitwerking. We verwachten dat begin volgend jaar het ontwerpbestemmingsplan ter inzage zal liggen. Er komt voor de bewoners nog een informatiemoment daarover.
Ook de ontwikkelingen rond het terrein van het voormalig chinees restaurant bij het station zijn op gang. Er is een informatieavond geweest en aanvullende gesprekken met aangrenzende belanghebbenden, zoals aanwonenden, woningbouwvereniging Alwel, NS en ProRail.
De kaders voor kaders voor de ontwikkelingen worden nu opgesteld. Denk aan welke doelgroep we hier willen huisvesten, maar ook zaken als verkeer, parkeren en de eisen rondom het gebouw en het woon- en leefklimaat. Pro-Rail speelt hier ook een grote rol. Zodra wij overeenstemming hebben over de kaders zal het college hier een uitspraak over gaan doen en komt er daarna, naar verwachting begin volgend jaar, nog een informatieavond voor de omwonenden om eens bij te praten. Daarna worden de kaders ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
De kaders voor de oude Rabobank aan het Stationsplein zijn in de raad geweest en geaccordeerd. Op dit moment wordt gewerkt aan de aanvraag om omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing voor afwijking van het bestemmingsplan. De planning is dat eind 2022 de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend.
De raad heeft besloten om niet akkoord te gaan met een plan voor alleen de locatie Jeugdland op Wipakker. Het college heeft nu besloten om eerst een breed onderzoek uit te voeren naar vraag en aanbod van maatschappelijke accommodaties in het algemeen en pas daarna een voorstel te doen wat dat betekent voor de bestaande voorzieningen. Dat betekent dat er voorlopig niet wordt gebouwd op de Wipakker. Voor uitvoering van onderzoek en besluitvorming is een periode van 9 maanden nodig.
De planning voor de bouw op het terrein van Amarant aan de Stationsstraat 35-37 heeft enige vertraging opgelopen aangezien er vanwege de stijgende bouwprijzen een nadere verkenning zal moeten plaatsvinden of het gepresenteerde plan kan worden voortgezet.
Onderhoud wegen
·       De beplanting in de Anna van Berchemlaan wordt in december aangebracht.
·       Stationsstraat: De verwachting is dat voor de kerst alle werkzaamheden zijn uitgevoerd.
·       Spoorlaan: Op dit moment zijn nutsbedrijven bezig met wegwerkzaamheden vanwege kabels en leidingen. Als de werkzaamheden in de Wieken gereed zijn, volgt reconstructie van de Spoorlaan.
·       Pastoor van Weesstraat en de Wieken: Het definitief ontwerp is gereed. Start van de werkzaamheden in januari 2023.
Overige projecten in de wijk
Oderkerkpark
Dinsdag 18 oktober is de eerste bijeenkomst geweest waarin inwoners en andere betrokkenen samen hebben gebrainstormd en ideeën hebben opgehaald over de invulling van het Oderkerpark. Hierbij zijn we aan de slag gegaan met de thema’s bewegen, natuur & cultuur en gezelligheid. Daarnaast wordt er ook nagedacht over de padenstructuur en de sociale veiligheid van het park. We kijken terug op een mooie en inspirerende avond waarin er veel ideeën zijn ontstaan. De volgende stap van het project is om met de groepen die de eerste bijeenkomst zijn gevormd en andere geïnteresseerden de initiatieven verder uit te werken. Wilt u de ontwikkelingen volgen van het Oderkerkpark? Kijk dan op www.etten-leurdoethetgewoon.nl/toekomstoderkerkpark
Samentuin
Het bestuur van de Mariaparochie heeft toestemming gegeven om een deel van hun terrein te gebruiken als Samentuin. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Vragen?
U kunt mij van maandag tot en met donderdag bereiken via telefoonnummer (076) 502 44 90 of via het 5-cijferige telefoonnummer van de gemeente Etten-Leur: 14 076. Mijn e-mailadres is Miran-da.Boere@Etten-Leur.nl
Groetjes en tot ziens in uw wijk!
Miranda Boere